II Konkurs fotograficzny „GŁĘBIA OSTROŚCI”

REGULAMIN KONKURSU „GŁĘBIA OSTROŚCI 2018”

I. Zasady ogólne

1. Konkurs Fotograficzny pt. „Głębia ostrości” (zwany dalej Konkursem) organizuje Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi im. dr Urszuli Janickiej – Krzywdy z siedzibą w Zawoi nr 1476, NIP: 552-12-53-545 (organizator) oraz Galeria na Ucieche (współorganizator).
2. Konkurs funkcjonuje pod nazwą „Głębia ostrości” i organizowany jest w ramach działań statutowych Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy.
3. Uczestnikiem konkursu nazywa się osobę, która na adres e-mail: glebiaostroscizawoja@gmail.com, wysłała fotografie zgłoszone do konkursu wraz ze skanem lub fotografią wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza zgłoszeniowego oraz jeśli zdjęcie podlega przepisom o ochronie wizerunku skanem lub fotografią podpisanej odręcznie zgody na wykorzystanie wizerunku.
4. Celem Konkursu jest:
a) pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców i sympatyków gminy Zawoja poprzez wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac fotograficznych w każdej z trzech kategorii tematycznych w dwóch kategoriach wiekowych oraz zorganizowanie wystawy około 30 najlepszych fotografii;
b) aktywizacja i integracja środowiska fotografów z regionu babiogórskiego i związanych z podbabiogórzem poprzez zorganizowanie uroczystego wernisażu i profesjonalnej wystawy najlepszych prac w Galerii „Na Ucieche” w Zawoi. Nagrodzeni fotografowie będą mieli okazję publicznie zaprezentować swoje prace, poznać się nawzajem, wymienić doświadczeniami. Kilka najlepszych zdjęć zawiśnie po zakończeniu wystawy w instytucjach publicznych na terenie gminy, m.in. w Urzędzie Gminy Zawoja;
c) promocja regionu Babiej Góry;
d) dokumentacja ważnych wydarzeń wokół Babiej Góry.

5. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności przesłanych przez siebie danych osobowych.

6. Uczestnik konkursu oświadcza, że:
a) jest autorem przesłanych przez siebie zdjęć i/lub ma do nich prawa autorskie;
b) posiada prawa do umieszczania na witrynie fotografii osób, które znajdują się na przesłanych przez niego zdjęciach, oraz przyjmuje na siebie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby sportretowane i/lub ich reprezentanci mogłyby zgłosić przeciwko Organizatorowi Konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich, odpowiedzialność ponosi Uczestnik;
c) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
e) w chwilą zgłoszenia zdjęć do konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie ze zdjęć zgłoszonych do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016r. poz. 666 z póz. zm.) w zakresie następujących pól eksploatacji:
- wykorzystanie w całości lub części do realizacji przez organizatora,
- wykorzystanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych, w tym na stronie internetowej organizatora i partnerów promujących konkurs wraz z tekstami promocyjnymi do mediów, w tym prasy drukowanej i mediów elektronicznych, tj. portali informacyjnych lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim,
- wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy,
- wykorzystanie w publikacjach, folderach kalendarzach, czasopismach lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim, albumach, przewodnikach oraz wszelkich innych promocyjnych materiałach wydawniczych, których wydawcą albo współwydawcą jest organizator, a także na afiszach, plakatach, tablicach informacyjno-promocyjnych.

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. f) Zgadza się na częściową obróbkę, rozumianą jako zmianę rozmiaru i/lub wykadrowanie zdjęcia, w celu umieszczenia go na różnych stronach internetowych w celu promocji Konkursu.

II. Udział w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się fotografią.
2. W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, zarówno fotograficy amatorzy jak i profesjonaliści. Uczestnicy nie muszą być mieszkańcami gminy Zawoja.
3. Rozróżnia się trzy kategorie tematyczne w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategorie wiekowe:
a) do 16- tego roku życia;
b) powyżej 16- tego roku życia.

Kategorie tematyczne:
• I kategoria – „Człowiek Gór” (fotografie przedstawiające mieszkańców miejscowości górskich, fotografie Zawojan, fotografie ludzi w górach; fotografie przedstawiające sceny z życia codziennego mieszkańców obszaru babiogórskiego; człowiek a góry, człowiek częścią gór);
• II kategoria – „Babiogórski krajobraz” (fotografie krajobrazów ziemi babiogórskiej, fotografie przyrodnicze, fotografie fauny i flory oraz fotografie prezentujące wpływ człowieka na krajobraz);
• III kategoria – „Ważne wydarzenia 2017 wokół Babiej Góry” (wydarzenia sportowe, kulturalne, społeczne itd.).

Dopuszcza się fotografie wykonane na terenie regionu babiogórskiego, tj. fotografie z terenu gmin: Zawoja, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Jabłonka, Jordanów, Bystra – Sidzina, Budzów, Koszarawa, Lanckorona, Lipnica Wielka, Mucharz, Stryszów, Zembrzyce oraz na terenie słowackiego powiatu Namiestów.

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnoletniej powinien się znaleźć na formularzu zgłoszeniowym dla osób niepełnoletnich (załącznik nr 2.)
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia w każdej z kategorii.
7. Zdjęcia wraz ze skanem lub zdjęciem wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy wysłać na adres e-mail: glebiaostroscizawoja@gmail.com. W temacie maila, należy wpisać "Konkurs Fotograficzny Głębia Ostrości 2018”, a w treści listu: Wybraną lub wybrane Kategorie, Imię i Nazwisko Autora.

Każde zgłoszenie powinno zawierać:
● zdjęcia w formacie JPEG ( nazwa pliku: “tytuł zdjęcia”; maks 3 zdjęcia w jednej kategorii tematycznej);
● wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub w przypadku osób niepełnoletnich: wypełniony formularz zgłoszeniowy dla osób niepełnoletnich stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (zawierający pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie i akceptację warunków określonych w regulaminie);
● podpisaną przez osoby przedstawione na zdjęciach zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. Zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. ( Wymagane jeśli zdjęcie przedstawia osoby trzecie, których wizerunek nie stanowi jedynie szczegółu całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza);
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora to jest www.zawoja.pl oraz www.naucieche.pl najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2018. Laureaci otrzymają dodatkowo powiadomienia drogą telefoniczną lub mailową.

III. Wymagania techniczne zdjęć

 1. Zdjęcia - pliki w formacie .jpg, o wymiarach krótszy bok nie mniejszy niż 2400 pikseli. Jeden plik nie może zajmować więcej niż 5 MB.
  2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.Dopuszcza się:
  • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
  • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);Nie będą akceptowane prace:
  • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
  • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże), za wyjątkiem techniki HDR.

  IV. Terminarz

 2. Prace należy nadsyłać w terminie do 18 marca 2018 roku.
  2. Fotografie, które będą nadesłane po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.
  3. Organizator powołuje Jury Konkursu zwane dalej Jury, które będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
  4. Nadesłane prace zostaną poddane ocenie Jury i do 6 kwietnia 2018 roku ogłoszone zostaną wyniki konkursu na stronie Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex-equo.
  5. Uroczyste rozdanie nagród, wernisaż wystawy wraz z przedstawieniem najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w Galerii „Na Ucieche” w Zawoi Wilczna w kwietniu 2018 r.
  6. Wystawa najlepszych prac konkursu trwać będzie do minimalnie 1 m-c od dnia wernisażu.V Nagrody
 3. Spośród nadesłanych zdjęć jury wybierze jedno, najciekawsze zdjęcie, któremu przyzna – Grand Prix – 500 zł.
  2. Za I, II i III miejsca w każdej z kategorii tematycznych jury przyzna nagrody pieniężne lub rzeczowe.
  3. JURY zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
  4. Najlepsze zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej pt. „Głębia ostrości” w Galerii na Ucieche. Po wystawie będą wyeksponowane w Urzędzie Gminy Zawoja oraz innych miejscach użyteczności publicznej w gminie Zawoja. Oceniać pracę będzie profesjonalne JURY powołane przez organizatora.VI. Postanowienia końcowe
 4. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
  2. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
  3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
  4. Ostateczna i nieodwołalna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.

Pliki do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy dla osób dorosłych - [RTF] [PDF]
 • Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej - [RTF] [PDF]
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku - [RTF] [PDF]