Konkurs fotograficzny „GŁĘBIA OSTROŚCI”

plakatREGULAMIN KONKURSU „GŁĘBIA OSTROŚCI”

I. Zasady ogólne

1. Konkurs Fotograficzny pt. „Głębia ostrości” (zwany dalej Konkursem) organizuje Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi z siedzibą w Zawoi nr 1476, NIP: 552-12-53-545 (organizator) oraz Galeria na Ucieche (współorganizator).

2. Konkurs funkcjonuje pod nazwą „Głębia ostrości” i organizowany jest w ramach działań statutowych Babiogórskiego Centrum Kultury.

3. Uczestnikiem konkursu nazywa się osobę, która na podany na stronie konkursu adres e-mail, wysłała pracę konkursową.

4. Celem Konkursu jest:

a. pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców  i sympatyków gminy Zawoja poprzez wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac fotograficznych w każdej z trzech kategorii tematycznych w dwóch kategoriach wiekowych oraz zorganizowanie wystawy około 30 najlepszych fotografii.

b. aktywizacja i integracja środowiska fotografów z Zawoi i związanych z Zawoją poprzez zorganizowanie uroczystego wernisażu i profesjonalnej wystawy najlepszych prac w Galerii „Na Ucieche” w Zawoi. Nagrodzeni fotografowie będą mieli okazję publicznie zaprezentować swoje prace, poznać się nawzajem, wymienić doświadczeniami. Kilka najlepszych zdjęć zawiśnie po zakończeniu wystawy w Urzędzie Gminy Zawoja.

5. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności przesłanych przez siebie danych osobowych.

6. Uczestnik konkursu zaświadcza, że:

a) Jest autorem przesłanych przez siebie zdjęć i/lub ma do nich prawa autorskie.
b) Posiada prawa do umieszczania na witrynie fotografii osób, które znajdują się na przesłanych przez niego zdjęciach, oraz przyjmuje na siebie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby sportretowane i/lub ich reprezentanci mogłyby zgłosić przeciwko Organizatorowi Konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

c) Akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

d) Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).

e) Zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych przez siebie zdjęć w dowolnej formie i w dowolnym czasie w celu promocji Konkursu oraz BCK w Zawoi.

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

f) Zgadza się na częściową obróbkę, rozumianą jako zmianę rozmiaru i/lub wykadrowanie zdjęcia, w celu umieszczenia go na różnych stronach internetowych w celu promocji Konkursu.

II. Udział w konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Zawoi lub osób emocjonalnie związanych z Zawoją, przy czym:

a)      pierwsze dwie kategorie tematyczne skierowane są do osób, które zajmują się w sposób amatorski fotografią;

b)      prace trzeciej kategoria tematycznej mogą przesyłać także osoby zajmujące się zawodową fotografią, w tym dziennikarze z regionu babiogórskiego.

2. Rozróżnia się trzy kategorie tematyczne w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategorie wiekowe:

a)      do 16- tego roku życia;

b)      powyżej 16- tego roku życia.

Kategorie tematyczne:

• I kategoria –  „Człowiek Gór” (fotografie przedstawiające mieszkańców miejscowości górskich, fotografie Zawojan, fotografie ludzi w górach; człowiek a góry, człowiek częścią gór).

• II kategoria –   „Krajobraz a działanie człowieka” (fotografie krajobrazów prezentujące wpływ człowieka na krajobraz, widoczność działań człowieka w krajobrazie).

• III kategoria – „Ważne wydarzenia 2016  wokół Babiej Góry” (wydarzenia sportowe, kulturalne, społeczne, wypadki, interwencje człowieka w czasie wypadków itd.).

Dopuszcza się także fotografie nie związane z Zawoją.

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Organizatora pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia w każdej z kategorii.

6. Wymagania techniczne co do zdjęć - pliki w formacie .jpg, o wymiarach krótszy bok nie mniejszy niż 2400 pikseli. Jeden plik nie może zajmować więcej niż 5 MB.

7. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.

Dopuszcza się:

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże), za wyjątkiem techniki HDR.

8. Zdjęcia należy wysłać na adres e-mail: glebiaostroscizawoja@gmail.com. W temacie maila, należy wpisać "Konkurs Fotograficzny Głębia Ostrości”, a w treści listu: Wybrane Kategorie, Tytuł ogólny lub tytuły poszczególnych zdjęć, Imię i Nazwisko autora oraz nr telefonu kontaktowego. Do zdjęć można dołączyć kilka zdań komentarza na ich temat.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora to jest www.zawoja.pl oraz www.naucieche.pl w dniu 28 listopada 2016 r. Laureaci otrzymają dodatkowo powiadomienia drogą telefoniczną lub mailową.

III. Terminarz

1.      Prace należy nadsyłać w terminie do 22 listopada 2016 r.

2.      Fotografie, które będą nadesłane po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.

3.      Organizator powołuje Jury Konkursu zwane dalej Jury.

4.      Nadesłane prace zostaną poddane ocenie Jury i w dniu 28 listopada 2016 r. ogłoszone zostaną wyniki konkursu na stronie Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex-equo.

5.      Uroczyste rozdanie nagród, wraz z przedstawieniem najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w Galerii „Na Ucieche” w Zawoi Wilczna w pierwszej połowie grudnia 2016r.

6.      Wystawa najlepszych prac konkursu trwać będzie do 27 stycznia 2016 r.

7.      Nagrody:

- Grand Prix – 500 zł

- I miejsca w każdej z kategorii tematycznych – 200 zł

- II i III miejsca w każdej z kategorii tematycznych – nagrody pieniężne lub rzeczowe
- oraz nagrody pieniężne i rzeczowe w każdej z kategorii tematycznych.

JURY zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Najlepsze zdjęcia po wystawie będą wyeksponowane w Urzędzie Gminy Zawoja. Oceniać pracę będzie profesjonalne JURY powołane przez organizatora.

IV. Postanowienia końcowe

1. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

2. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

4. Ostateczna i nieodwołalna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, tj. 21 października 2016 roku.

Zapisz

Zapisz